RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Informacije o sprječavanju nastanka građevnog otpada

Stvaranje velikih količina raznih vrsta otpada u današnjem svijetu je postala svakodnevnica. Među najvećim potrošačima različitih vrsta materijala, a time i jedan od većih proizvođača otpada je građevinarstvo.

Ključni problem današnjeg društva predstavlja građevni otpad i otpad od rušenja zbog činjenice da postoje neizbježne posljedice čovjekovog neodgovornog ponašanja s takvim otpadom.

Naime, procijenjene količine nastalog građevnog otpada su u porastu, a ukupna količina građevnog otpada nastalog u 2019. godine procijenjena je na 1.365.066 tona.

Gospodarenje  građevinskim  otpadom  je  skup  aktivnosti  i  mjera  kojima  je  obuhvaćeno odvojeno  skupljanje, smanjenje  količine  otpada  i/ili  njegovog  štetnog  utjecaja  na  okoliš,  oporabu i/ili  zbrinjavanje građevinskog  otpada.

Građevinski otpad sastoji se od različitih vrsta materijala koji ovise o vrsti građevinskog objekta, vrsti radova koji se izvode te da li se objekt gradi, ruši ili rekonstruira. Takav otpad čini približno jednu trećinu ukupno proizvedenog otpada i obuhvaća brojne vrste materijala kao što su: beton, cigla, drvo, staklo, keramika, metali, zemlja i kamenje od iskopa i drugo. Za rješavanje problema koji donosi građevinski otpad, neophodno je pravilno gospodariti njime.

Kako bi se uštedili prirodni resursi nužno je ponovno upotrebljavati i reciklirati građevinski otpad kad god je navedeno moguće.

U današnje vrijeme, pomoću modernih tehnologija omogućuje se da se većina otpada, a tako i građevinskog otpada, može iskoristiti kao sekundarna sirovina. Postupak kojim se otpad iskorištava naziva se oporaba.

Građevinski otpad moramo odložiti na lokacijama koje su predviđene za taj otpad a nikako ne smijemo odlagati na mjestu nastanka kao niti na ostalim lokacijama koje nisu predviđene za to.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Posljedice neprimjerenog gospodarenja građevinskim otpadom su višestruke: nepovoljno stanje u prostoru, smanjenje kakvoće okoliša i kakvoća življenja te nepovoljni učinci na ljudsko zdravlje.

Kako bi se izbjegle ove posljedice potrebno je pridržavati se sljedećih mjera u hijerarhiji gospodarenja otpadom:

  • 1. Sprečavanje nastanka otpada (prevencija)
  • 2. Priprema za ponovnu upotrebu
  • 3. Recikliranje
  • 4. Drugi postupci oporabe
  • 5. Zbrinjavanje otpada (odlaganje)

Pravilno zbrinite građevinski otpad.

LOKACIJA SOŠIĆI – KURILI

Ekspert gradnja d.o.o. do ljeta 2022. planira otvoriti novo reciklažno dvorište za građevinski materijal na lokaciji Sošići – Kurili.
Na navedenu lokaciju biti će omogućeno dovesti sve vrste građevinskog otpada koje se formiraju na području Istarske županije.
Na taj način će se sav prikupljeni građevinski otpad pravilno zbrinuti, oporabiti te će biti opet pogodan za daljnju ugradnju i upotrebu.

Ekspert gradnja
Ekspert gradnja
Ekspert gradnja
SHOPPING CART